Zhejiang Provincial TCM Hospital – Hangzhou China 1992